Čo všetko Vám ponúkame

Občerstvenie

V cene kurzu je vždy obed a káva.

Priestor na vaše otázky

Po kurze je vždy vyhradený čas pre prípadné otázky na tému.

Vysoká kvalita

Naše kurzy obsahujú tie najnovšie informácie a postupy pre najvyšší stupeň pripravenosti.

Najčastejšie otázky ( FAQ )

1Elektrotechnik (§ 21) je fyzická osoba, ktorá =>

a) má ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie (skupiny študijných odborov a učebných odborov 26 Elektrotechnika - výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom -1., 2. a 3. stupeň VŠ);

b) má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné elektrické zariadenie (osvedčenie sa vydáva s obmedzením rozsahu);

Poznámka: Metodické usmernenie MŠ SR č. 9/2010-R v prílohe 5 na tieto účely zadefinovalo nasledovné odbory, ktoré je možné brať do úvahy:

Zoznam študijných odborov a učebných odborov,  u ktorých je splnená požiadavka elektrotechnického vzdelania na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 21, ods. 2,  Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v obmedzenom rozsahu

Kód odboru Názov študijného odboru alebo učebného odboru
23 87 6 mechatronika
24 66 2 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia
24 87 2 02 autoopravár – elektrikár
37 39 6 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
37 65 6 technika a prevádzka dopravy
37 78 4    technik informačných a telekomunikačných technológií
39 17 6 03 technické a informatické služby – v elektrotechnike
39 18 6 technické lýceum (po absolvovaní bloku odborných predmetov elektrotechnika)

c) nepotrebuje odbornú prax;

Overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnika na stredných odborných školách

Metodické usmernenie MŠ SR č. 9/2010‐R o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie  činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik upravuje postup pri overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl ako elektrotechnikov.

Stredná odborná škola s učebným alebo študijným odborom elektrotechnického zamerania, ktorá v rámci učebných osnov vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení na technických zariadeniach elektrických, zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a postupu pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, môže overovať  odbornú spôsobilosť  ako súčasť  záverečných alebo maturitných skúšok.

Žiakovi študijného odboru alebo učebného odboru, ktorý nie je súčasťou skupiny študijných odborov a učebných odborov 26 Elektrotechnika, a absolvoval odborné vzdelávanie a prípravu v rozsahu najmenej 120 vyučovacích hodín, sa vydá osvedčenie o overení Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach 2010 10 odbornej spôsobilosti v obmedzenom rozsahu pre študijný odbor alebo učebný odbor (podľa predchádzajúcej tabuľky), ktorý absolvoval.

Žiak podáva prihlášku riaditeľovi strednej odbornej školy najneskôr 30 dní pred konaním záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky.

Riaditeľ  strednej odbornej školy oznamuje prihlásenému žiakovi dátum,  čas a miesto overovania odbornej spôsobilosti najmenej 15 dní pred jeho konaním.

Skúšobnú komisiu na overenie odbornej spôsobilosti vymenúva riaditeľ strednej odbornej školy najmenej 15 dní pred konaním overovania odbornej spôsobilosti.   Skúšobná komisia má najmenej troch  členov. Predseda skúšobnej komisie je revíznym technikom vyhradeného technického zariadenia elektrického) alebo elektrotechnikom na riadenie  činnosti alebo na riadenie prevádzky.Ostatní  členovia skúšobnej komisie sú aspoň elektrotechnici.

2Samostatný elektrotechnik (§ 22) je fyzická osoba, ktorá =>

a) má ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie (skupiny študijných odborov a učebných odborov 26 Elektrotechnika  -  výučný list, maturitné vysvedčenie, štátna skúška - diplom - 1., 2. a 3. stupeň VŠ);

b) má odbornú prax (Vyhláška č. 508/2009 Z. z., príloha 11 ):

  do 1000 V nad 1000 V
Na činnosti vykonávané na elektrickom zariadení vrátane bleskozvodu Vyučený, ÚSO, VŠ 1 rok 2 roky

c) môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov;

d) Fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a ktorá pracuje v laboratóriu vedeckého ústavu, výskumného ústavu alebo vývojového ústavu, môže samostatne vykonávať činnosť na vyhradenom elektrickom zariadení na tomto pracovisku po splnení požiadavky na odbornú prax pre samostatného elektrotechnika; overenie jej odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje.

3Elektrotechnik na riadenie prevádzky alebo na riadenie činnosti (§ 23) je fyzická osoba, ktorá =>

a) má ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie (skupiny študijných odborov a učebných odborov 26 Elektrotechnika  ‐ výučný list, maturitná skúška, štátna skúška ‐ diplom ‐ 1., 2. a 3. stupeň VŠ);

b) má odbornú prax (Vyhláška č. 508/2009 Z. z., príloha 11 ):

  do 1000 V nad 1000 V
Na činnosti vykonávané na elektrickom zariadení vrátane bleskozvodu Vyučený 4 roky 5 rokov
ÚSO 3 roky 4 roky
2 roky 3 roky

c) môže riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku elektrických zariadení.

4Revízny technik (§ 24) je fyzická osoba, ktorá =>

a) má ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie (skupiny študijných odborov 26 Elektrotechnika ‐ maturitná skúška, štátna skúška ‐ diplom ‐ 1., 2. a 3. stupeň VŠ);

b) má odbornú prax (Vyhláška č. 508/2009 Z. z., príloha 11 ):

  E1 E2 E4,5
Na činnosti vykonávané na elektrickom zariadení v objekte triedy A a B1 vrátane bleskozvodu ÚSO 6 rokov 5 rokov 3 roky
4 roky 3 roky 1 rok
Na činnosti vykonávané na elektrickom zariadení v objekte triedy B vrátane bleskozvodu ÚSO 7 rokov 6 rokov 5 rokov
5 rokov 4 roky 3 roky

Technické zariadenia elektrické z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok sa rozdeľujú na skupiny:
E1 – technické zariadenie bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodu,
E2 – technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu,
E4 – elektrický stroj, prístroj, rozvádzač,
E5 – elektrická prípojka nn.

Objekty z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení elektrických sa rozdeľujú do tried:
A – objekt bez nebezpečenstva výbuchu,
B – objekt s nebezpečenstvom výbuchu,
B1 – objekt s nebezpečenstvom výbuchu len v rozsahu elektrického zariadenia v regulačnej stanici plynu.

c) môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a vykonávať skúšku vyhradeného technického zariadenia elektrického po ukončení výroby

5Kam zaslat platbu za školenie ?

SUMU ZA ŠKOLENIE TREBA UHRADIŤ PRED dátumom školenia

ČÍSLO ÚČTU - VUB banka SK0902000000003036650551

Ako variabilný symbol použite: VAŠE MENO-TERMÍN ŠKOLENIA

Prípadne na mieste v hotovosti

Školenia sú vždy o 9:00 v sídle firmy

Hálova č.5, Bratislava , PSČ 85101 Petržalka

Ukázať na mape

Vážení priatelia, obchodní partneri, návštevníci našej stránky,

Vraví sa, že tradícia pretrváva

môj otec Ing.Milan Plachý založil spoločnosť Mipel s.r.o. v roku 1992.

Venoval sa školeniam , organizovaním seminárov , výchovou a vzdelávaním pracovníkov v oblasti elektro. Som jeho mladšia dcéra Marcela Vizvaryová, dcéra , ktorá všetky jeho poznatky a prácu po celý čas sledovala a pokračujem v jeho práci ako Marcela spol. s.r.o. VIAC TU


Otestujte sa online zdarma >>>

1. Aké označenie má sieť TN, v ktorej v prvej časti plní vodič PEN súčasne funkciu ochranného a neutrálneho vodiča  a v druhej časti sú vodiče ochranný PE a neutrálny N vedené samostatne:

 
 
 

2. V ktorej z uvedených sieti sa vyskytuje vodič PEN­­­­­?

 
 
 

3. Stupeň ochrany krytom sa označuje  IP  a potom  nasledujú dve povinné čísla. Čo  vyjadruje prvé povinné číslo?

 
 
 

4. Môže sa ochranný vodič istiť?

 
 
 

5. V priestoroch pod vaňou alebo sprchou sú normou STN 33 2000-7-207: 2007 zavedené zóny:

 
 
 

6. Úradnú skúšku vyhradených elektrických zariadeniach skupiny A riadi a vykonáva na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa v dohodnutom termíne:

 
 
 

7. 7/ Vodič PEN sa smie použiť iba v pevnej inštalácii, pričom jeho prierez sa nesmie byť menší ako

 
 
 

8. Prúdový chránič vypína

 
 
 

9. Uzemnenie bleskozvodu a elektrickej inštalácie sa nemusí spájať , ak je medzi dvoma uzemneniami v zemi vzdialenosť väčšia ako

 
 
 

10. Ktoré s nasledujúcich ochranných opatrení je určené aj pre laikov:

 
 
 

11. Akou farbou sa označujú fázové izolované vodiče striedavej sústavy

 
 
 

12. Správny postup prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom je:

 
 
 

13. Práce na elektrických zariadeniach členíme:

 
 
 

Otázka 1 na 13

Chcete sa dozvedieť viac ?

Zavolajte nám +421 911 551 554 alebo nás nájdete na:


TOPlist
bethemewplk
×

Termíny školení a Aktualizačné odborné prípravy 

§21-24 Aktualizácia osvedčení s predĺžením platnosti o 5 rokov (1 deň) cena 59,- Euro
29.11.2016, 13.12.2016, 17.01.2017, 14.02 2017, 14.03.2017, 11.04.2017,16.05.2017, 13.06.2017

§21-23 Školenie a skúšky s vydaním osvedčenia aj zvýšenie § (2 dni) cena 90,- Euro
28.11.206-29.11.2016 , 12.12.2016-13.12.2016, 16.01.2017-17.01.2017, 13.02.2017-14.02.2017, 13.03.-14.03.2017, 10.04.-11.04.2017, 15.05.-16.05.2017, 12.06-13.06.2017

§24 Revízny technik – príprava ku skúškam (4 dni):
Podľa dopytu počet záujemcov minimálne 6  osôb

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh