ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
ku skúške odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhl.
MPSV a R SR č. 508/2009 Z. z.

- Prihlasujeme nášho zamestnanca na  skúšku preskúšanie

- Odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle vyhlášky MPSV a R SR č.508/2009 Z. z.: § 21 § 22 § 23

- Práca na elektrických zariadeniach:  do 1000 V nad 1000V

- Práca na EZ v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu (A) Áno Nie

- Práca na EZ v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu  B B1

- Bleskozvody  Áno Nie

Titul, meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia: Miesto:
Bydlisko (PSČ):
Zamestnávateľ - firma:
Adresa (PSČ):
Telefon, e-mail, kontakt:
Odborné vzdelanie elektro: Vyučený USO Vysoká škola
Odborná škola: Rok ukončnia:
Odborná prax celkom: Z toho "VN" "B"
Zamestnávateľ V čase od do

Vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti:

Titul, meno, priezvisko:

Pracovník: JE NIE JE telesne, duševne a zdravotne spôsobilý v zmysle § 16, ods, písm. c, zák. č. 124/2006 Z. z, vykonávať práce a činnosť na práce na technických zariadeniach elektrických
podľa § - u uvedeného v prihláške a práce vo výškach.

Zdravotné obmedzenie:

O termíne školenia Vás budeme informovať.

Čo robiť keď

1Vám nejde odoslať formulár

Chcete sa dozvedieť viac ?

Zavolajte nám +421 911 551 554 alebo nás nájdete na: