ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Na "Kurz o POUČENEJ OSOBE"

pre držiteľov platných „Osvedčení“ podľa vyhl. MPSVaR SR č. 508/09 Z. z , § 20, podľa § 16 odst. 4 a 7 zákona č. 124/2006 Z. z., o BOZP a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , ktorými sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z., o podpore verejného zdravia, najmä zák. č. 470/2011 Z. z. s vyznačením účasti na origináli „ Osvedčenia“.

1. OSOBNÉ ÚDAJE ÚČASTNÍKA:

Titul, meno a priezvisko:
Narodený (dátum): Miesto:
Adresa trvalého pobytu: PSČ:
Osvedčenie platné do roku: Reg. číslo:
Vydané kým:
Mobil: Telefón:
E-mail:
Presný názov a adresa podniku, organizácie, súkromného podnikateľa, fyz. osoby
E-mail: Mobil / Telefón: Fax:

K vyplnenej prihláške na AOP je treba predložiť tieto doklady:

  • kópia dokladu o vzdelaní
  • platný originál osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
    (kópia sa odovzdá s prihláškou)

O termíne školenia Vás budeme informovať.

Čo robiť keď

1Vám nejde odoslať formulár

Chcete sa dozvedieť viac ?

Zavolajte nám +421 911 551 554 alebo nás nájdete na: