Poučená osoba

§20 -Poučená osoba je osoba dostatočne poučená znalými osobami, tak aby bola spôsobilá vyhnúť sa nebezpečenstvu, ktoré môže vytvárať elektrina. Ide o osoby bez odborného elektrotechnického vzdelania. Poučená osoba §20 musí mať spôsobilosť vyhlášky č.718/ 2002 Z.z

a/ bez elektrotechnického vzdelania

b/ môže obsluhovať elektrické zariadenia alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostno-technickými požiadakami

c/preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto elektrickom zariadení v rozsahu vykonávanej činnosti

d/preukázateľne oboznámená o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Účastník kurzu obdrží príručku Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom od Doc. MUDr. Viliama Dobiáša a Ing.Milana Plachého.
-Poučené osoby môžu obsluhovať jednoduché zariadenia El všetkých napätí pri používaní predpísaných ochranných pomôcok a dodržiavaní miestnych bezpečnostných a prevádzkových predpisov, s ktorými boli preukázateľne oboznámené
-pracovať podľa pokynov na El NN bez napätia, pracovať s dohľadom v blízkosti živých častí vo vzdialenosti cm od živých častí, na El pod napätím nesmú pracovať.
-pracovať s dohľadom na odpojených EL VN a VVN, v blízkosti častí pod napätím mažú ,len pod dozorom , na El pod napätím nesmú pracovať vôbec
-merať skúšobným zariadením / informatívne skúšky, výrobkov,..../


Hlavný cieľ kurzu §20

Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny, kde obsah , termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka. O poučení sa vydá písomný zápis o poučení

Rozsah 4 hodiny.
Cena s DPH 38,-Euro
Miesto kurzu – Hálová č.5 , Bratislava

Chcete sa dozvedieť viac ?

Zavolajte nám +421 911 551 554 alebo nás nájdete na: