§21 Elektrotechnik
je fyzická osoba, ktorá:

 • a/ má ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie (skupiny študijných odborov a učebných odborov 26 Elektrotechnika - výučný list,maturitné vysvedčenie, diplom - 1., 2. a 3. stupeň VŠ);
 • b/ má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné elektrické zariadenie( osvedčenie sa vydáva s obmedzením rozsahu);

Poznámka : Metodické usmernenie MŠ SR č.9/2010-R v prílohe 5 na tieto účely zadefinovalo naledovné odbory, ktoré je možné brať do úvahy.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, u ktorých je splnená požiadavka elektrotechnického vzdelania na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa §21, ods.2, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v obmedzenom rozsahuKód odboruNázov študijného odboru alebo učebného odboru
23 87 6mechatronika
24 66 2 01mechanik opravár - plynárenské zariadenia
24 87 2 02autoopravár - elektrikár
37 39 6elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
37 65 6technika a prevádzka dopravy
37 78 4technik informačných a telekomunikačných technológií
39 17 6 03technické a informačné služby - v elektotechnike
39 18 6technické lýceum( po absolvovaní bloku odborných predmetov elektrotechnika)
 • c/ nepotrebuje odbornú prax;

Overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnika na stredných odborných školách

Metodické usmernenie MŠ SR č.9/2010-R o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektotechnik upravuje postup pri overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl ako elektrotechnikov.

Stredná odborná škola s učebným alebo študijným odborom elektrotechnického zamerania, ktorá v rámci učebných osnov vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení na technických zariadeniach elektrických, zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a postupu pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, môže overovať odbornú spôsobilosť ako súčasť záverečných alebo maturitných skúšok.

Žiakovi študijného odboru alebo učebného odboru, ktorý nie je súčasťou skupiny študijných odborov alebo učebných odborov 26 Elektrotechnika, a absolvoval odborné vzdelávanie a prípravu v rozsahu najmenej 120 vyučovacích hodín, sa vydá osvedčenie o overení odbornej spôsobilosti v obmedzenom rozsahu pre študijný odbor alebo učebný odbor( podľa predchádzajúcej tabuľky), ktorý absolovoval.§22 Samostatný elektrotechnik
je fyzická osoba, ktorá:

 • a/ má ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie (skupiny študijných odborov a učebných odborov 26 Elektrotechnika - výučný list,maturitné vysvedčenie, diplom - 1., 2. a 3. stupeň VŠ);
 • b/ má odbornú prax (Vyhláška č. 508/2009 Z.z., príloha 11
 • do 1000Vnad 1000V
  Na činnosti vykonávané na elektrickom zariadení vrátane bleskozvoduVyučený, ÚSO, VŠ1 rok2 roky

 • c/ môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov;
 • d/ má ukončené vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a ktorá pracuje v laboratóriu vedeckého, výskumného alebo vývojového ústavu, môže samostatne vykonávať činnosť na vyhradenom elektrickom zariadení na tomto pracovisku po splnení požiadavky na odbornú prax pre samostatného elektrotechnika; overenie jej odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje.


§23 Elektrotechnik na riadenie prevádzky alebo na riadenie činnosti
je fyzická osoba, ktorá:

 • a/ má ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie (skupiny študijných odborov a učebných odborov 26 Elektrotechnika - výučný list,maturitné vysvedčenie, diplom - 1., 2. a 3. stupeň VŠ);
 • b/ má odbornú prax (Vyhláška č. 508/2009 Z.z., príloha 11
 • do 1000Vnad 1000V
  Na činnosti vykonávané na elektrickom zariadení vrátane bleskozvoduVyučený4 roky5 rokov
  ÚSO 3 roky4 roky
  2 roky3 roky

 • c/ môže riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku elektrických zariadení.

A/ 3 dni - §21 až §23 pre EZ do 1000V vrátane bleskozvodov v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu trieda "A" cena : 79€
B/ 3 dni - §21 až §23 pre EZ do 1000V vrátane bleskozvodov v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu trieda "B". cena : 89€
C/ 3 dni - §21 až §23 pre EZ nad 1000V v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu trieda "A". cena : 89€
D/ 3 dni - §21 až §23 pre EZ nad 1000V v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu trieda "B". cena : 89€

V cene osvedčenia je zahrnuté aj mini osvedčenie vhodné do peňaženky.


Chcete sa dozvedieť viac?

Zavolajte nám +421 911 551 554 alebo nám napíšte email